ივანე წერეთელი

საკონტაქტო ინფორმაცია ინსტიტუტის მისამართი: თბილისი 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ.,3, თსუ მე-2 კორპ., ოთახი 132
ელ-ფოსტა: vanotsereteli@gmail.com
ტელეფონი: (995 32) 29 08 44 (ინსტიტუტი)
მობილური ტელეფონი: (+995 95) 93 09 30
ვებ გვერდი: www.tsu.ge; www.culturedialogue.com

სამეცნიერო ხარისხი
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალიზაცია - ისტორიული კულტუროლოგია

დაკავებული თანამდებობა
კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის ასისტენტ-პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს კათედრის წევრი

კვლევითი ინტერესები
იდენტობის პრობლემები
მეხსიერების კვლევები: ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია
კულტურათა ურთიერთობის პრობლემები
კულტურის გლობალიზაციის პრობლემები

სასწავლო კურსები
ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის კვლევებში
კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი ( ქართული კულტურის ისტორია)

პუბლიკაციები
1. ერთიანი კავასიის ქართული ნარატივი, როგორც თამაშში წარმოდგენილი პოლიტიკური პროექტი. ცივილიზაციური ძიებანი, # 8, 2010, გვ. 179-185
2. State Policy of Georgia for Promotion of Intercultural Dialogue // Round Table "Caucasus – Perspective of Intercultural Dialogue". Tbilisi, "Inteleqti" Press. 2007, p.69-74
3. კულტურა და მოდერნიზაცია (თანაავტორი ქ. კაკიტელაშვილი). თბ. "ნეკერი", 2006.

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი