ნინო ჩიქოვანი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ინსტიტუტის მისამართი: თბილისი 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ.,3, თსუ მე-2 კორპ., ოთახი 132
ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com
ტელეფონი: (+995 32) 229 08 44
მობილური ტელეფონი: (+995 99) 24 78 15
ვებ გვერდი: www.tsu.ge; www.culturedialogue.com

სამეცნიერო ხარისხი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სპეციალიზაცია - ისტორიული კულტუროლოგია

დაკავებული თანამდებობა
კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს კათედრის გამგე

კვლევითი ინტერესები
იდენტობის პრობლემები მრავალკულტურულ საზოგადოებებში
ინტერკულტურულიუ და ინტერრელიგიური დიალოგის პრობლემები
კულტურა და რელიგია კავკასიაში
კოლექტიური და ისტორიული მეხსიერების პრობლემები, ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია

სასწავლო კურსები
შესავალი კულტურის კვლევებში
ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა
კულტურა და რელიგია კავკასიაში

პუბლიკაციები (2008-2012)
1. Ethnic and Religious Factors in the Process of Georgians’ Self-identification (Historical Perspective). Intercultural and Interreligious Dialogue for Sustainable Development. Proceedings of the International Conference, Moscow, September 13-16, 2007. Moscow, Publishing House RAPA, 2008, p.224-229.
2. Representation of "Others" in the South Caucasus Secondary school Textbooks. Contemporary History Textbooks in the South Caucasus. Ed. by Lubos Vesely. Prague, 2008, p.57-83 (co-authorship with K.Kakitelashvili)
3. The Problem of Caucasian Unity: Scientific Approach and Political Context. South-Caucasian Collaboration: South-Caucasian Seim (1918). Tbilisi, Institute of Political Sciences, 2008, c. 5-13.
4. The problem of the common past in multiethnic societies (The case of Georgian history textbooks). Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research, Volume 30 (2008), Issue 4. Textbooks in the Post-Soviet Caucasus and in Central Asia. Braunschweig, 2008, p. 797-810.
5. Narrative of the United Caucasus. The Problems of Cultural-Historical Developments of the Caucasian Peoples. Tbilisi, "Akhali Azri" Press, 2008.
6. Globalization vs. Georgian Culture. PONTES. Review of South East European Studies. III-IV. CE USM. Chisinau, 2009, p. 6-10.
7. The Caucasus and the Balkans: Perspective of Comparative Analyzes. 4th International Conference "Via Egnatia: Peoples and States – Cultural, Political, Regional Identities in the Past and Today". Abstracts of Papers. Tbilisi, 2009, p.18-19.
8. Нарратив единого Кавказа: попытки преодоления конфликтной памяти. Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. Georg-Eckert-Institut for Internationale Schulbuchforschung. Braunschweig, 2010, p.99-112.
9. For the problems of intercultural and interreligious dialogue in contemporary Georgia. Culture dialogue and civil consciousness. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development. Tbilisi, 2010, p. 98-104.
10. Dynamics of Representation of 1918-1921 in the Georgian History Textbooks. Georgian Source Study, XII, Tbilisi, 2010, p. 232-240 (co-authorship with K.Kakitelashvili)
11. For the problems of intercultural and interreligious dialogue in contemporary Georgia. Culture dialogue and civil consciousness. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development. Tbilisi, 2010, p. 98-104.
12. Overcoming conflicting histories – the way towards cooperation. ICCEES VIII World Congress "Prospects for Wider Cooperation". Abstracts. E-print, Stockholm, 2010, p. 208.
13. Inter-University Cooperation: Towards Overcoming Conflicting Memories in Post-Soviet Georgia. Eurasian Inter-university Dialogues on Cooperation for Higher Education Development. Ed. by P.J.Wells and E.Gilder. UNESCO CEPES, Bucharest, 2011, p. 63-70.
14. Christianity and Islam in Modern Georgia: the Experience, Challenges, and Search for Responses. World Religions in the Context of the Contemporary Culture: New Perspectives of Dialogue and Mutual Understanding. St.Petersburg, 2011, p. 105-114.

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი