ქეთევან კაკიტელაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ინსტიტუტის მისამართი: თბილისი 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ.,3, თსუ მე-2 კორპ., ოთახი 132
ელ-ფოსტა: keti_ka@yahoo.com
ტელეფონი: (+995 32) 229 08 44
მობილური ტელეფონი: (+995 93) 27 17 41
ვებ გვერდი: www.tsu.ge; www.culturedialogue.com

სამეცნიერო ხარისხი
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალიზაცია - ისტორიული კულტუროლოგია

დაკავებული თანამდებობა
კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს კათედრის წევრი

კვლევითი ინტერესები
იდენტობის ფორმირების პროცესი ტრანზიციულ საზოგადოებებში
ისტორიის რეკონსტრუქცია და სწავლება
ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ინტერკულტურული დიალოგი

სასწავლო კურსები
კულტურა და ინდეტობა
კულტურული იდენტობის პრობლემები თანამედროვე მსოფლიოში
ინტერკულტურული კვლევები

პუბლიკაციები (2008-2012)
1. კულტურის ანთროპოლოგია და ისტორია: გადაკვეთის მომენტი. ანთროპოლოგია - მომავლის მეცნიერება? თბილისი, 2008, გვ. 149-155.
2. "სხვების" რეპრეზენტაცია სამხრეთ კავკასიის ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ისტორიის თანამედროვე სახელმძღვანელოები სამხრეთ კავკასიაში, პრაღა, 2008, გვ. 57-84 (ინგლისურ ენაზე, თანაავტორი ნ. ჩიქოვანი).
3. ისტორიის ინსტრუმენტალიზაცია და ისტორიის სწავლება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში. ცივილიზაციური ძიებანი, #7, 2009, გვ. 24-29
4. ისტორიის რეკონსტრუქცია და ნაციის მშენებლობა ცივი ომის შემდგომ: სამხრეთ კავკასია და ბალკანეთი. საერთაშორისო კონფერენციის "ბალკანეთი და კავკასია. პარალელური პროცესები შავი ზღვის მოპირდაპირე სანაპიროზე. წარსული, აწმყო და პერსპექტივა" თეზისების კრებული. ბუქარესტი, 2010, გვ. 29-30 (ინგლისურ ენაზე).
5. რელიგიის როლი ინტერკულტურული დიალოგისა და ტოლერანტული საზოგადოების მშენებლობაში. კულტურათა დიალოგი და სამოქალაქო ცნობიერება. ინტერკულტურული განათლების რელიგიური განზომილება. თბილისი, 2010, გვ. 46-50.
6. აფხაზეთის კონფლიქტი - აღქმისა და რეპრეზენტაციის დინამიკა ქართულ ფილმებში. კონფლიქტი და ტრანსფორმაცია: სახელმწიფო რიტორიკა, იდენტობის ძიება და მოქალაქეობა სამხრეთ კავკასიაში. თბილისი, 2010, გვ. 80-87 (ინგლისურ ენაზე).
7. 1918-1921 - რეპრეზენტაციის დინამიკა ისტორიის ქართულ სახელმძღვანელოებში. ქართული წყაროთმცოდნეობა, XII, 2010, გვ. 232-240 (თანაავტორი ნ. ჩიქოვანი).
8. წარსულის რეკონსტრუქცია ისტორიის აფხაზურ და ქართულ სახელმძღვანელოებში. მრავალსახოვანი კლიო: ისტორიის ომები პოსტ საბჭოთა სივრცეში, ბრაუნშვაიგი, 2010, გვ. 75-97 (რუსულ ენაზე).
9. მოსკოვი როგორც მესამე რომი - დამოკიდებულება ბიზანტიური მემკვიდრეობისადმი საქართველოში. ცივილიზაციური ძიებანი, #8, 2010, გვ. 23-26 (თანაავტორი ი. ჩხაიძე)

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი