ირაკლი ჩხაიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
ინსტიტუტის მისამართი: თბილისი 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ.,3, თსუ მე-2 კორპ., ოთახი 132
ელ-ფოსტა: iraklichxaidze@yahoo.com
ტელეფონი: (+995 32) 229 08 44 (work)
მობილური ტელეფონი: (+995 99) 62 23 02
ვებ გვერდი: www.tsu.ge; www.culturedialogue.com

სამეცნიერო ხარისხი
კულტურის კვლევათა მაგისტრი, დოქტორანტი, კულტურის კვლევათა სადოქტორო პროგრამა

დაკავებული თანამდებობა
კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის ასისტენტ-პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს კათედრის თანამშრომელი

კვლევითი ინტერესები
ნაციონალიზმი, ეთნიკურობა, იდენტობის ფორმირების და ერის მშენებლობის პროცესი
ინტერკულტურული დიალოგის პრობლემები

სასწავლო კურსები
აკადემიური წერა
ნაციონალიზმის კულტურული ასპექტები

პუბლიკაციები (2008-2012)
1. ქართული ნაციონალიზმის ევროპულთან მსგავსების პრობლემა. ჟურნალი "ცივილიზაციური ძიებანი" #6, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2008.
2. ნაციონალიზმი (ცნებები და ტერმინები). ილიას უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. თბილისი 2008. (თანაავტორი)
3. ეთნიკური და სამოქალაქო ნაციონალიზმი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის კონტექსტში (ცხინვალის რეგიონის მაგალითი). კრებულში "ცხინვალის რეგიონი (2003-2007)", გამომცემლობა "ახალი აზრი", თბილისი 2008.
4. რუსეთ–საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი – ნაციონალური პროექტების დაპირისპირება. კრებულში "სეპარატიზმისა და რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად", გამომცემლობა "ახალი აზრი", თბილისი 2009.
5. ნაციონალიზმის წინაპირობები ქართულ რომანტიზმში. კრებულში "იდენტობა და ნაციონალიზმი". გამომცემლობა "ახალი აზრი", თბილისი 2009.
6. ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორია და ქართული ნაციონალური პროექტი ("თერგდალეულები"). (მონოგრაფია). გამომცემლობა "ახალი აზრი", თბილისი 2009.
7. Georgian National Project in the Context of Civic and Ethnic Nationalism (Beginning of the Post-Soviet Period). Scientific journal "Civilization Researches", #7, Publishing House of Tbilisi State University, Tbilisi 2009.
8. Moscow as the Third Rome – Attitudes towards the Byzantine Heritage in Georgia. Scientific journal "Civilization Researches", #8, Publishing House of Tbilisi State University, Tbilisi 2010. (co-authorship with Ketevan Kakitelashvili).
9. Key Problems of the Post-Soviet Historiography. 1th International Conference on History Education, Abstracts of Papers, Erzerum, Turkey 2010.

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი